Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

United Bankers Oyj (”United Bankers”) noudattaa 3.7.2016 voimaan astunutta EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (Market Abuse Regulation, ”MAR”) sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. United Bankerin hallitus on hyväksynyt sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeen, joka määrittää United Bankers -konsernissa noudatettavat sisäpiirintiedon hallintaa ja kaupankäyntiä koskevat toimintatavat.

 

United Bankersin sisäpiirihallinto vastaa sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeistuksen, MAR:in, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen ja muiden annettujen sisäpiirisäännösten noudattamisen valvonnasta sekä sisäpiiriasioiden kouluttamisesta ja neuvonnasta. Lisäksi sisäpiirihallinto vastaa sisäpiiriluetteloiden ylläpitämisestä, kaupankäyntilupien myöntämisestä sekä ilmoituksista johtohenkilöille ja Finanssivalvonnalle.

 

United Bankers -konserniyhtiöiden henkilöstö (työ- ja toimisuhteiset henkilöt sekä sidonnaisasiamiehet) koulutetaan säännöllisesti sisäpiiriasioissa. Sisäpiirivastaava tarkistaa sisäpiirirekistereihin merkityt tiedot sisäpiiriläisillä kvartaaleittain, minkä lisäksi sisäpiirivastaava tarkastaa kvartaaleittain kaupankäyntirajoitusten noudattamisen toteutumisen United Bankers -konsernissa.

 

United Bankersilla sisäpiirihallinnon organisoinnista vastaa konsernin Head of Compliance. Sisäpiirihallintoon kuuluvat Head of Compliancen lisäksi United Bankers -konsernin compliance officer ja sisäpiirivastaava.

 

Sisäpiiriluettelot

United Bankers ylläpitää sisäpiiriluetteloa, johon listataan kulloisestakin hankkeesta sisäpiiritietoa hallussaan pitävät henkilöt. Hankekohtaista sisäpiiriluetteloa käytetään luottamuksellisesti valmisteltavissa asiakokonaisuuksissa tai järjestelyissä, jotka luonteensa tai kokonsa vuoksi poikkeavat United Bankersin tavanomaisesta liiketoiminnasta tai yhtiön julkistamasta strategiasta ja, kun yhtiö on kyseisellä arviointihetkellä objektiivisesti arvioinut, että valmisteltavana olevan toimenpidekokonaisuuden tai järjestelyn voidaan kohtuudella olettaa toteutuvan. United Bankers arvioi tapauskohtaisesti, onko valmisteltavaa asiakokonaisuutta tai järjestelyä pidettävänä hankkeena. Sisäpiirihankkeen perustamisen yhteydessä arvioidaan myös sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisedellytysten täyttyminen ja tehdään päätös hanketta koskevan sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä.

 

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan kirjallisesti hänen merkitsemisestään luetteloon, siihen liittyvistä velvollisuuksista ja seuraamuksista sekä hankkeen päätyttyä hankkeen päättymisestä ja velvollisuuksien lakkaamisesta. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitty henkilö ei saa käydä kauppaa United Bankersin liikkeeseenlaskemilla rahoitusvälineillä.

 

Hankekohtaisten sisäpiiriluetteloiden lisäksi United Bankers ylläpitää pysyvistä sisäpiiriläisistä koostuvaa sisäpiiriluettelon täydennysosiota, joka sisältää tiedot sellaisista henkilöistä, joilla on jatkuvasti pääsy kaikkeen sisäpiiritietoon yhtiössä. Näitä henkilöitä ovat konsernin johtoryhmän jäsenet ja johtoryhmän assistentti, talousjohtaja, lakiasiainjohtaja ja sisäpiirivastaava.

 

Sisäpiiriluettelo ja sen täydennysosio eivät ole julkisia.

 

Johdon ja heidän lähipiirinsä liiketoimet

MAR-sääntely velvoittaa United Bankersia ylläpitämään luetteloa johtotehtävässä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä. United Bankersin johtohenkilöt ja johtohenkilöiden lähipiiri ovat velvollisia ilmoittamaan United Bankersille ja Finanssivalvonnalle omaan lukuunsa United Bankersin osakkeilla tai vieraan pääoman ehtoisilla rahoitusvälineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tehdyt liiketoimet. United Bankers julkaisee edellä tarkoitetut liiketoimet yhtiötiedotteella viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteutumisesta. Tiedotteet löytyvät yhtiön tiedotearkistosta.


Johdon ilmoitusvelvollisiin kuuluvat United Bankersin hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet sekä yhtiön talousjohtaja. Rekisteri johdon ilmoitusvelvollisista ja ilmoitusvelvollisten lähipiiristä ei ole julkinen.

 

Tytäryhtiöiden sisäpiirirekisterit

United Bankers -konserni toimii sijoitustoimialalla, ja sijoituspalveluyrityksiä ja rahastoyhtiöitä koskeva sisäpiirisääntely velvoittaa tiettyjä United Bankers -konsernin tytäryhtiöitä ylläpitämään omia sisäpiirirekistereitä. United Bankers -konserniin kuuluvan sijoituspalveluyrityksen UB Omaisuudenhoito Oy:n on pidettävä sijoituspalvelulain nojalla ja rahastoyhtiö UB Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastolain nojalla julkista sisäpiirirekisteriä sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä ja heidän omistuksistaan.

 

United Bankers -konsernissa sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiön sisäpiiriläisiksi katsotaan seuraavat henkilöt:

 

1) sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön hallituksen jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies, muu ylimpään johtoon kuuluva henkilö sekä heidän varamiehensä (henkilöt, jotka tosiasiallisesti johtavat liiketoimintaa) sekä tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta;

 

2) sijoituspalveluyrityksen palveluksessa oleva henkilö, jonka tehtävänä on osakkeita tai rahoitusvälineitä koskeva sijoitustutkimus, joka päätehtävänään osallistuu sijoituspalvelun tarjoamiseen tai joka muutoin saa säännöllisesti haltuunsa tällaisia osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiiritietoa; ja

 

3) rahastoyhtiön palveluksessa olevaa taikka rahastoyhtiön puolesta tai lukuun toimivaa henkilöä, jolla on mahdollisuus vaikuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen.

 

Kaupankäyntirajoitukset ja suljettu ajanjakso

United Bankers -konsernin sisäisen kaupankäyntilupamenettelyn mukaisesti United Bankers -konserniyhtiöiden hallituksen jäsenten sekä United Bankers -konsernin palveluksessa olevien henkilöiden ja sidonnaisasiamiesten tulee aina pyytää etukäteinen kirjallinen lupa kaupankäyntiin United Bankersin liikkeeseenlaskemilla rahoitusvälineillä sisäpiirivastaavalta ennen liiketoimen toteuttamista.


United Bankers Oyj noudattaa suljettua ajanjaksoa, joka alkaa 30 vuorokautta ennen puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisua ja kestää julkaisupäivän loppuun. Suljetun ajanjakson aikana United Bankers -konserniyhtiöiden hallituksen jäsenet, United Bankers -konsernin palveluksessa olevat henkilöt ja sidonnaisasiamiehet sekä näiden lähipiiri (vajaavaltainen, jonka edunvalvoja edellä mainittu henkilö on ja edellä mainitun henkilön tai tämän vajaavaltaisen määräysvaltayhteisöt) eivät saa käydä kauppaa United Bankersin liikkeeseenlaskemilla rahoitusvälineillä.

 

United Bankers -konserniyhtiöiden hallituksen jäsenet, United Bankers -konsernin palveluksessa olevat henkilöt ja sidonnaisasiamiehet sekä näiden lähipiiri (vajaavaltainen, jonka edunvalvoja em. henkilö on ja em. henkilön tai tämän vajaavaltaisen määräysvaltayhteisöt) eivät saa käydä niin sanottua lyhyttä kauppaa United Bankersin liikkeeseenlaskemilla rahoitusvälineillä. Lyhyellä kaupalla tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa rahoitusvälineen hankinnan ja luovutuksen tai vastaavasti luovutuksen ja hankinnan välinen aika on vähemmän kuin yksi (1) kuukausi.