Lähipiiriliiketoimet ja osakassopimukset

Lähipiiriliiketoimet ja osakassopimukset

Lähipiiriliiketoimet

Yhtiön hallitus on määritellyt ja hyväksynyt UB:n lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet. Hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi, miten Yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset Yhtiön tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista. Tarkastusvaliokunta myös arvioi mahdollisia eturistiriitakysymyksiä Yhtiön lähipiirin kuuluvien tahojen kanssa suunnitelluissa liiketoimissa ja tekee hallitukselle suosituksia asianmukaisista toimenpiteistä suunniteltuja liiketoimia koskien. Mikäli suunniteltu liiketoimi poikkeaisi Yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai sitä ei toteutettaisi markkina- tai markkinakäytäntöjä vastaavien ehtojen mukaisesti, liiketoimi perutaan tai esitetään hallituksen hyväksyttäväksi.

Yhtiön toimitusjohtaja ja konsernihallinnon taloushallinto ja riskienhallintatoiminto seuraavat lähipiiritoimia osana Yhtiön normaaleja raportointi- ja valvontakäytäntöjä.

UB:n ja sen lähipiirin välisistä olennaisista liiketoimista raportoidaan UB:n konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. Arvopaperimarkkinalain mukaisesti sellaiset olennaiset lähipiiritoimet, jotka eivät kuulu tavanomaiseen liiketoimintaan, tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin, julkaistaan myös pörssitiedotteena.

Osakassopimukset

Yhtiön tiedossa ei ole voimassa olevia osakassopimuksia.