Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Otamme huomioon kestävyysriskit ja pääasialliset haitalliset vaikutukset sijoitustoiminnassamme. Kestävyysriskeillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus. Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituskohteidemme toiminnasta mahdollisesti suoraan tai välillisesti aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia ympäristölle, yhteiskunnalle tai sosiaalisille tekijöille.

 

Otamme sijoituspäätöksissämme huomioon kestävyysriskit sekä niiden mahdolliset vaikutukset sijoitusten tuottoon vastuullisen sijoittamisen periaatteidemme mukaisesti. Tiedot kestävyysriskeistä ja vaikutuksista sisällytetään sijoituspäätöksiin kussakin omaisuuslajissa kyseiselle omaisuuslajille parhaiten soveltuvalla tavalla.


Yleisiä vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme täydentävät tietyillä aloilla omaisuuslajikohtaiset vastuullisuusperiaatteet. Näissä periaatteissa on kuvattu tarkemmin, miten tunnistamme ja analysoimme kestävyysvaikutuksia ja niitä koskevia indikaattoreita sekä mitkä ovat toimintatapamme näihin liittyen.


United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteet (United Bankers -konserni) »
Tietoa UB360- ja Uniikki-omaisuudenhoitosalkkujen luokittelusta SFDR-asetuksen mukaisesti »

Tietoa PIO-omaisuudenhoitosalkkujen luokittelusta SFDR-asetuksen mukaisesti »

Sijoitusten pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioon ottamisen periaatteet »

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin »  

Omistajaohjaus ja vaikuttaminen sijoituskohteisiin

Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimia, joilla pyritään vaikuttamaan joko suoraan tai edustajien välityksellä kohdeyhtiöiden johtoon. Näitä ovat muun muassa äänioikeuden käyttö sijoituskohteina olevien pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa sekä yhteisvaikuttaminen sijoittaja-aloitteiden kautta.


UB Omaisuudenhoito Oy:n ja UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen
omistajaohjauksen periaatteet »


Otamme sijoituspäätöksiä tehdessämme huomioon kestävyysriskit muun muassa analysoimalla ja seuraamalla sijoituskohteena olevien yhtiöiden toimintatapoja ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien asioiden osalta. Salkunhoitajat hyödyntävät muun muassa globaaleja ESG-tietokantoja ja due diligence -selvityksiä sijoituskohteiden kestävyysriskien ja pääasiallisten haitallisten vaikutusten selvittämiseksi. Lisäksi käytämme poissulkulistaa toimialoista, jotka olemme määritelleet kestävyyden kannalta sopimattomiksi sijoituskohteiksi. Noudatamme pääasiallisten haitallisten vaikutusten analysoinnissa riskiperusteista lähestymistapaa ja pyrimme tietojen analysoinnissa tunnistamaan ympäristölle, yhteiskunnalle ja sosiaalisille tekijöille mahdollisesti aiheutuvien pääasiallisten haitallisten vaikutusten aiheuttamat riskit.


Olemassa olevien sijoituskohteiden osalta seuraamme kestävyysriskejä ja pääasiallisia haitallisia vaikutuksia. Mikäli merkittäviä poikkeamia havaitaan, on vaihtoehtoina poikkeaman vakavuudesta, luonteesta ja laajuudesta riippuen joko suora keskustelu yritysjohdon kanssa, yhteisvaikuttaminen muiden sijoittajien kanssa tai sijoituksesta luopuminen. Lisäksi edellytämme sijoituskohteiltamme kansainvälisen yritysvastuualoitteen, YK:n Global Compactin, periaatteiden noudattamista. Mikäli havaitsemme sijoituskohteenamme olevan yrityksen rikkovan YK:n Global Compactin periaatteita, analysoimme tilanteen salkunhoitajan kanssa, ja tämän jälkeen vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmä päättää jatkotoimista.

 

Annamme sijoitusneuvontaa omista tuotteistamme ja palveluistamme sekä yhteistyökumppaneidemme tuotteista. Omien tuotteidemme kestävyysriskien ja pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioon ottamista on kuvattu edellä ja tarkempia tietoja on saatavilla United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteista. Yhteistyökumppaneidemme rahoitustuotteiden osalta kukin toimija vastaa omalta osaltaan kestävyysriskien ja pääasiallisten vaikutusten huomioon ottamisesta omien toimintaperiaatteidensa mukaisesti.


Elokuun 2022 alusta alkaen sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa sekä sijoitusvakuutuksia tarjoavien yritysten on selvitettävä sijoituspalvelun sekä sijoitusvakuutusten tarjoamisen yhteydessä asiakkaiden mieltymyksiä koskien sijoitusten vastuullisuutta. Tulemme selvittämään soveltuvuusarvioinnin yhteydessä kunkin asiakkaan kestävyysmieltymykset ja tavoitteet vastuullisen sijoittamisen suhteen ja suosittelemme asiakkaillemme heidän mieltymystensä ja vastuullisuustavoitteidensa mukaisia tuotteita.

United Bankersin sijoitustuotteiden EU:n tiedonantoasetuksen mukaiset vastuullisuustiedot

Rahastot

Yhteenveto kestävyysriskien ja pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioimisesta, kestävyystekijöiden edistämisestä ja kestävistä sijoituksista UB:n rahastoissa:

 

* Rahasto on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin
** The United Nations Global Compact, The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, The Universal Declaration of Human Rights, The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, The ILO conventions on core labour standards, The Rio Declaration on Environment and Development, The UN Convention on Corruption ja The Convention on Cluster Munitions

Kestävyysriskien huomioon ottaminen konsernin palkitsemispolitiikoissa

United Bankersin palkitsemispolitiikoissa yhtenä kantavana tavoitteena on vastuullisuusasioiden edistäminen ja niissä otetaan huomioon myös kestävyysriskit. Konsernin eri palkitsemismalleissa muuttuvan palkkion yhtenä laadullisena kriteerinä on asetettujen vastuullisuustavoitteiden täyttyminen, ja tätä arvioidaan osana palkkionsaajan henkilökohtaista suoriutumista.

 

 

Ellei toisin mainita tällä sivulla esitetyt tiedot koskevat seuraavia United Bankers -konsernin yhtiöitä: United Bankers Oyj, UB Omaisuudenhoito Oy, UB Rahastoyhtiö Oy, UB Nordic Forest Management Oy sekä UB Pankkiiriliike Oy.

Tässä raportissa esitetyt asiat ja informaatio perustuvat United Bankers -konsernin luotettavina pitämiin lähteisiin ja omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers -konserni voi muuttaa näkemystään ilman eri ilmoitusta. United Bankers -konserni tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa raportin käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista.