Yritysvastuu

Yritysvastuu

Vastuullinen suunnannäyttäjä vaurastumisessa

Vastuullisuus tarkoittaa United Bankersille laajasti taloudellista, sosiaalista ja ympäristöön liittyvää vastuullisuutta. Haluamme yhtiönä kantaa vastuumme ja tukea ympäristön sekä yhteiskunnan kestävää kehitystä. Tämä näkyy strategiassamme, arvoissamme ja toiminnassamme. Vastuullisuus on myös keskeinen osa yhtiön arvonluontia ja United Bankersin kasvustrategiaa.

 

United Bankersin vastuullisuusohjelma

United Bankers haluaa kantaa vastuunsa ympäristöstä ja yhteiskunnasta ja edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Käytännössä United Bankersin vastuullisuus toteutuu asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa, vastuullisessa sijoittamisessa ja tuotevalikoimassa, työntekijöiden hyvinvoinnissa sekä toiminnan luotettavassa hallinnoinnissa. Ilmastonmuutos, ihmisoikeuksien toteutuminen ja luonnon monimuotoisuus ovat keskeisiä yhtiön toiminnan läpi leikkaavia vastuullisuuden teemoja.

Edistämme siirtymää kohti kestävää taloutta ja kasvatamme asiakkaidemme varallisuutta vastuullisesti

TAVOITTEET

  • Vihreän siirtymän mukaiset ilmastotavoitteet
  • Pitkäaikaiset ja luottamukselliset asiakassuhteet
  • Parhaat kansainväliset käytännöt

Vastuullinen sijoittaminen on United Bankersin toiminnan kulmakivi ja vastuullisuusnäkökulmat on integroitu osaksi sijoitustoimintaamme. Tämä on tärkeää, sillä valtaosa United Bankersin toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan toteutuu sijoitusten kautta. Toimimme parhaiden kansainvälisten vastuullisen sijoittamisen toimintatapojen mukaan ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti.


Sijoitustoimintamme ensisijaisena tavoitteena on saada asiakkaiden valitsemalla riskitasolla mahdollisimman hyvää tuottoa vastuullisesti sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Otamme huomioon sijoituspäätöksissämme, kuinka ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa (ESG-tekijät) toteutuvat sijoituskohteissamme. Uskomme, että vastuullisuusnäkökulman huomioon ottaminen vaikuttaa positiivisesti myös sijoitusten tuottoihin. Vastuullisuusnäkökulman integroiminen osaksi tuotteitamme ja palveluitamme on myös olennainen osa konsernin kokonaisriskienhallintaa.


Sijoitustoimintaamme ohjaavat United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Yhtiön hallitus hyväksyy periaatteet ja niiden päivittämisestä sekä käytännön ohjeistuksesta vastaa United Bankersin vastuullisuuden ohjausryhmä.


Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta.

 

Tarjoamme merkityksellistä työtä ja innostavia mahdollisuuksia

TAVOITTEET

  • Ammattitaitoinen ja innostunut henkilöstö
  • Monimuotoinen ja tiivis työyhteisö

Ihmiset ovat yhtiömme tärkein voimavara. Hyvinvoivalla, osaavalla ja sitoutuneella henkilöstöllä varmistamme toimintamme jatkuvuuden sekä korkean asiantuntemuksen tason. Tavoitteellinen työ ja osaamisen kehittäminen ovat suoriutumisen ja mielekkään työn kulmakiviä.

 

United Bankers perustettiin vuonna 1986, ja perustajaosakkaat ovat edelleen mukana yhtiön toiminnassa. Meillä on vahvat perinteet, mutta ymmärrämme myös uudistumisen ja kehittymisen tärkeyden. Kaiken perustana on kannustava ja joukkuehenkinen yrityskulttuuri, johon panostetaan jatkuvasti.

 

Tarjoamme henkilöstöllemme kattavat työterveyspalvelut sekä monipuoliset henkilöstöedut. Työtyytyväisyyttä ja -hyvinvointia seurataan säännöllisesti tehtävillä henkilöstötutkimuksilla ja -kyselyillä, joiden avulla voidaan tunnistaa mahdolliset kehitystarpeet. Lisäksi työterveyshuolto sekä aktiivisesti toimiva työsuojelutoimikunta osallistuvat henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseen.


Hyvän terveyden lisäksi haluamme tukea työssä jaksamista etätyöskentelymahdollisuuksilla, työajan liukumalla sekä mahdollisuudella tehdä lyhennettyä työviikkoa. Työn ja perhearjen yhteensovittamiseksi tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden muun muassa sairaan lapsen hoitopalveluun.

 

Yhtiön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on tukea oikeudenmukaisen ja tasapuolisen työympäristön luomista. Olemme sitoutuneet edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassamme. Konsernin monimuotoisuustavoitteet asetettiin vuonna 2022. Organisaatiokulttuurissamme vaikuttavat muun muassa laaja ikäjakauma, monikielisyys ja erilaiset koulutustaustat. Monimuotoinen työyhteisö on vahvuus, kun palvelemme erilaisia asiakkaita, yhdistämme osaamistamme ja mukaudumme muutostilanteisiin. Pyrimme varmistamaan tasa-arvon toteutumisen palkkauksessa ja etenemismahdollisuuksissa.

 

Varainhoito- ja arvopaperinvälityspalveluillamme sekä sijoitusrahastoillamme on Avainlippu-tunnus merkkinä kotimaisuudesta sekä työllistävästä vaikutuksesta Suomessa.

Olemme toiminnassamme avoimia ja vastuullisia

TAVOITTEET

  • Läpinäkyvä ja kiinnostava raportointi
  • Vastuullisuus integroitu palkitsemiseen, päätöksentekoon ja riskienhallintaan

Luotettava hallinnointi on United Bankersin toiminnan keskiössä. Toimintamme perustuu aina hyvään hallintotapaan, lainsäädäntöön ja viranomaisohjeisiin. Tehokkaassa ja vastuullisesti toimivassa hallinnossamme korostuvat vahva asiantuntemus ja toiminnan jatkuva kehittäminen.

 

United Bankers pyrkii viestimään avoimesti, läpinäkyvästi ja tasapuolisesti kaikille sidosryhmilleen. Viestinnässä tavoitteenamme on rakentaa ja ylläpitää konsernin myönteistä yrityskuvaa sekä antaa totuudenmukainen kuva konsernista, sen toiminnasta, tavoitteista, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta.

 

Huolehdimme aina yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta. Käsittelemme asiakastietoja huolellisesti ja tietosuoja-asetusta noudattaen. Koko henkilöstöämme koulutetaan säännöllisesti, millä varmistetaan sääntelyn vaatimusten toteutuminen sekä sisäisten käytäntöjen ja ohjeiden osaaminen. Vastuullisuusnäkökulmat on myös integroitu osaksi palkitsemista.

Yhteiskunnallinen yhteistyö

Kantaaksemme vastuun ympäristön ja yhteiskunnan kestävästä kehityksestä olemme yhdistäneet vastuullisuuden osaksi United Bankersin strategiaa, toimintaa ja arvoja. Tämän lisäksi olemme tunnistaneet, että yhteiskuntavastuu ulottuu konsernin omaa toimintakenttää laajemmin ympäröivään yhteiskuntaan. Tuemme yhtiönä vuosittain kestävämpään yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviä hankkeita ja aloitteita.

Lue lisää yhteistyöhankkeistamme

Ukrainan sodan pitkittyminen vaatii säännöllisen tuen jatkamista

United Bankers on tehnyt useita lahjoituksia Suomen Punaisen Ristin kautta tukeakseen ukrainalaisten selviytymistä sodan runtelemassa maassa. Moni United Bankersin henkilöstön edustaja on auttanut myös henkilökohtaisesti ukrainalaisia muun muassa rahallisin lahjoituksin, osallistumalla tarvikemateriaalin keräämiseen, lähettämiseen ja paikalle viemiseen sekä auttamalla pakolaisten kuljetuksissa.

Puukaupan menekinedistämismaksuilla tuetaan Suomen Metsäsäätiötä

United Bankersin UB Metsä -erikoissijoitusrahasto on mukana rahoittamassa Suomen Metsäsäätiötä puukaupoista maksamillaan vapaaehtoisilla menekinedistämismaksuilla. Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Säätiön tavoitteena on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen, puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen sekä alan sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen rahoittaminen.

Koulutusalan innovaatioiden tukeminen

United Bankers Oyj on osakkeenomistajana koulutussektoriin keskittyneessä pääomasijoitusyhtiö Sparkmind.vc Oy:ssä. Sparkmind.vc:n hoitama Sparkmind Fund -pääomarahasto sijoittaa oppimisalan kasvuyhtiöihin aina varhaiskasvatuksesta elinikäiseen oppimiseen sekä yritysten oppimisratkaisuihin saakka.

itämeren suojelu

United Bankers on tukenut Baltic Sea Action Groupin (BSAG) työtä Itämeren suojelemiseksi jo useiden vuosien ajan. Myös vuoden 2023 joululahjavarat ohjattiin BSAG:lle. United Bankersin tarkoituksena on jatkaa ympäristöhankkeiden tukemista säännöllisesti myös jatkossa.

Pieni kulkija

United Bankers osallistui 2023 jo kolmantena vuonna peräkkäin lasten koulumatkojen turvaamiseen tukemalla Pieni kulkija -palvelun toimintaa. United Bankersin henkilöstön edustajat jakoivat led-huomiovaloilla varustettuja heijastinliivejä Katajanokan ala-asteen ekaluokkalaisille turvallisuuden edistämiseksi koulutiellä.

–––––
Tässä raportissa esitetyt asiat ja informaatio perustuvat United Bankers -konsernin luotettavina pitämiin lähteisiin ja omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers -konserni voi muuttaa näkemystään ilman eri ilmoitusta. United Bankers -konserni tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa raportin käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista.