Hallitus

Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja

Johan Linder

Hallituksen jäsen

Rainer Häggblom

Hallituksen varapuheenjohtaja

Lennart Robertsson

Hallituksen jäsen

Tarja Pääkkönen

Hallituksen jäsen

Eero Suomela

Hallituksen jäsen

Rasmus Finnilä

Hallituksen tehtävät

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen. Lisäksi yhtiön hallitus laatii itselleen luottolaitoslain 7 luvun 2 § mukaiset toimintaperiaatteet, joilla edistetään ja ylläpidetään hallituksen kokoonpanon monimuotoisuutta ja sukupuolten tasapuolista edustusta hallituksessa.

 

United Bankers Oyj:n hallituksella on yleinen vastuu United Bankers -konserniin kuuluvien yhtiöiden hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus käsittelee ja päättää kaikki yhtiön ja konsernin kannalta merkittävimmät yhtiön toimintaa koskevat asiat.

 

Hallitus vastaa siitä, että kirjanpidon ja yhtiön varojen hoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös yhtiön strategiasta päättäminen, liiketoimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyminen.

 

Sijoituspalvelukonsernin emoyhtiön hallituksena sen velvollisuuksiin kuuluu määritellä sellaiset hallinto- ja ohjausjärjestelmät, joilla varmistetaan Yhtiön ja konsernin tehokas ja vakaa hoito sekä valvoa niiden täytäntöönpanoa ja vastata niistä.

 

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja.

 

Hallitus kokoontuu säännöllisin väliajoin vähintään kymmenen (10) kertaa toimikauden aikana hallituksen erikseen etukäteen vahvistaman kokousaikataulun mukaisesti. Lisäksi hallitus kokoontuu aina tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin.

Valinta ja toimikausi

Yhtiökokous valitsee jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen valitaan vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevista ehdotuksista vastaavat yhtiön merkittävät osakkeenomistajat.

Sopivuus

Hallituskokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Hallitus arvioi jäsentensä luotettavuuden, sopivuuden, ammattitaidon ja riippumattomuuden ja pitää huolta, että esteellisyydet arvioidaan aina tarvittaessa.

Riippumattomuus

Hallitus arvioi hallinnointikoodin mukaan jäsentensä riippumattomuuden ja ilmoittaa, ketkä heistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

 

Hallituksen jäsenten enemmistön on hallinnointikoodin mukaan oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista hallinnointikoodin määrittelemällä tavalla. Hallituksen jäseniin on lisäksi kuuluttava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Euroopan Pankkiviranomaisen (EBA) antamien ohjeiden mukaisesti riippumattomina pidettäviä jäseniä.

 

Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arvio voidaan toteuttaa sisäisenä itsearviointina. Myös ulkopuolista arvioijaa voidaan käyttää hallituksen tarpeelliseksi katsomassa laajuudessa.

Hallituksen valiokunnat

United Bankers Oyj:n hallituksella on kaksi valiokuntaa, palkitsemis- ja tarkastusvaliokunnat, jotka avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avustaa United Bankersin hallitusta palkitsemiseen liittyvien asioiden valmistelussa sekä kehittää United Bankersin toimitusjohtajan ja johtoryhmän sekä United Bankers -konsernin palkitsemisjärjestelmää.

 

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on muun muassa:

  • käsitellä ja toimittaa hallitukselle ehdotus United Bankersin pörssiyhtiön toimielinten palkitsemispolitiikaksi, jossa määritellään periaatteet ja päätöksentekoprosessit hallituksen sekä toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkitsemiselle;

  • käsitellä ja toimittaa hallitukselle ehdotus United Bankers -konsernissa käytettävistä johdon ja muun henkilökunnan palkitsemisperiaatteista ja palkitsemisjärjestelmistä;

  • United Bankersin toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisen valmistelu ja arviointi.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää yhtiön hallitus. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava United Bankersista riippumattomia.

 

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet valitaan yhden (1) vuoden toimikaudeksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

 

Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Johan Linder (puheenjohtaja), Tarja Pääkkönen ja Lennart Robertsson.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa United Bankersin hallitusta varmistamaan, että United Bankers -konsernilla on sen koko toiminnan kattava, riittävä sisäinen valvontajärjestelmä, huolehtia siitä, että yhtiön riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti sekä seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia.

 

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi muun muassa:

  • valvoa ja arvioida yhtiön taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta ja raportoinnin luotettavuutta sekä seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen sisältöä ja laajuutta;

  • valvoa tilinpäätöstietojen raportointiprosessia ja antaa suosituksia, joiden tarkoituksena on varmistaa sen luotettavuus;

  • valvoa yhtiön kirjanpitokäytäntöjen luomista;

  • valmistella yhtiökokoukselle tehtävä esitys tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää United Bankersin hallitus. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä, joista vähintään kahden (2) on oltava riippumattomia United Bankersista ja vähintään yhden (1) jäsenen on oltava riippumaton United Bankersin merkittävistä osakkeenomistajista. Vähintään yhden (1) tarkastusvaliokunnan jäsenen on oltava riippumaton henkilö, jolla on asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla.

 

Tarkastusvaliokunnan jäsenet valitaan yhden (1) vuoden toimikaudeksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

 

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eero Suomela (puheenjohtaja), Rainer Häggblom ja Johan Linder.

Hallituksen monimuotoisuus

United Bankersin hallitus näkee monimuotoisuuden yhtiön tavoitteiden saavuttamisen ja liiketoiminnan kannalta olennaisena asiana. Eri-ikäisten, eri koulutustaustaisten ja eri kokemustaustan omaavien ihmisten valitseminen hallitukseen vahvistaa hallituksen toimintaa.

 

Yhtiön hallituksen monimuotoisuuden vaatimus on, että hallitukseen kuuluu edustajia erilaisilla kokemus- ja koulutustaustoilla, jotta varmistetaan hallituksen kattava ymmärrys tämän hetken liiketoimintaympäristöstä. Hallituksen monimuotoisuuden toinen perusta on, että hallitukseen kuuluu jäseniä eri ikäryhmistä.

 

Hallituksen keskinäisen dynamiikan ja monimuotoisuuden edistämiseksi kiinnitetään huomiota myös hallituskokemukseen; hallituksen kokoonpanoon tulee kuulua sekä uusia ja innovatiivisia jäseniä että jäseniä, joilla on jo pidempi hallituskokemus ja -osaaminen.

 

United Bankersissa ihmiset ovat yhtiön tärkein voimavara. Hallituksen kokoonpanon osalta tämä näkyy pyrkimyksenä edistää sellaisten henkilöiden valintaa hallitukseen, jotka ovat luotettavia, innovatiivisia ja joilla on erilaisia näkemyksiä.

 

Molempien sukupuolien edustus hallituksessa nähdään monimuotoisuutta täydentävänä tekijänä. Pyrkimyksenä on, että hallituksen kokoonpanoon kuuluu aina molempien sukupuolten edustajia, jotta varmistutaan mahdollisimman laajasta näkemyspohjasta.

 

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa, työskentelytapojaan sekä hallituksen kokoonpanon monimuotoisuuden toteutumista itsearvioinnin avulla. Monimuotoisuusperiaatteet huomioidaan myös hallitukseen ehdotettavia henkilöitä nimetessä.

 

Monimuotoisuusperiaatteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmässä.