Rikkomusepäilystä ilmoittaminen

Rikkomusepäilystä ilmoittaminen (whistleblowing)

Tee ilmoitus UB:lla tapahtuneesta rikkomuksesta tai rikkomusepäilystä (whistleblowing)


Ilmoittaminen ilmoituskanavaan

United Bankersille (UB) on tärkeää saada tietoa toiminnassamme mahdollisesti ilmenneistä epäkohdista ja vastaanotammekin ilmoituksia ilmoituskanavaamme myös UB:n ulkopuolelta. Ilmoittaja nauttii ilmoittajansuojelulain mukaista suojaa tiettyjen edellytysten täyttyessä. Käytäthän ilmoituskanavaa vain vakavammista lainsäädännön rikkomisista ilmoittamiseen.

Ohje asiakaspalautteiden antamisesta ja asiakasvalitusten tekemisestä »


Mistä voit ilmoittaa?

Voit ilmoittaa UB:lla tapahtuneesta rikkomuksesta tai rikkomusepäilystä liittyen esimerkiksi sääntelyn tai toimintaperiaatteiden rikkomiseen tai väärinkäytöksiin. Voit ilmoittaa lisäksi ihmisoikeusriskeistä tai ihmisoikeusrikkomuksista, jotka liittyvät UB:n toimintaan tai sijoituksiin. Huomioithan, että työsuhdetta koskevat ja työoikeudelliset asiat eivät kuulu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan, eikä tällaisista rikkomisista ilmoittaja nauti ilmoittajansuojelulain mukaista suojaa. Voit kuitenkin tehdä myös näihin aiheisiin liittyvän ilmoituksen tässä kanavassa.

 

Ilmoittamiseen liittyvät menettelyt

Sisäinen ilmoituskanavamme on toteutettu siten, että ilmoittajasta ei kerätä mitään tunnistetietoja. Voit siis tehdä ilmoituksen valintasi mukaan antamalla nimesi ja yhteystietosi tai nimettömänä. Ilmoituksen tekijä saa linkin ja PIN-koodin, joiden avulla voit keskustella ilmoituksen käsittelijän kanssa nimettömästi. Huomioithan, että voit ilmoituksen tekijänä olla nimettömyydestä huolimatta joissain tilanteissa epäsuorasti tunnistettavissa ilmoitettuun tapahtumaan liittyvien seikkojen tai ilmoituksen muun sisällön perusteella.


Ilmoitukset käsitellään puolueettomasti ja riippumattomasti käsittelijöiksi nimettyjen henkilöiden toimesta. UB voi lisäksi nimetä ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi tarvittavia asiantuntijoita sekä tapauskohtaisesti muita henkilöitä käsittelemään yksittäistä tapausta yhdessä.


UB:lla ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi sekä tarvittaessa rikkomiseen puuttumiseksi. Yhteystietonsa jättänyt ilmoittaja saa vastaanottoilmoituksen sekä kolmen kuukauden kuluessa tästä tiedon siitä, mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella on toteutettu.


Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679, työelämän tietosuojalain (759/2004) sekä tietosuojalain (1050/2018) vaatimuksia.

 

Ilmoittajan suojelun edellytykset

Ilmoittajansuojelulain mukaisen suojelun edellytyksiä:


• rikkominen on tapahtunut ilmoittajansuojelulain soveltamisalan mukaisella lainsäädännön alalla (esimerkiksi rahoituspalvelut, -tuotteet ja -markkinat, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen, kuluttajansuoja) ja rikkominen on sellainen teko tai laiminlyönti, joka on säädetty rangaistavaksi, josta voi seurata rangaistusluontoinen hallinnollinen seuraamus tai joka voi vakavasti vaarantaa lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumisen

• ilmoittaja kuuluu ilmoittajansuojelulain henkilöllisen soveltamisalan piiriin eli on saanut rikkomista koskevia tietoja työssään tai työnsä yhteydessä (esimerkiksi ollessaan työ- tai virkasuhteessa tai toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittajana)

• ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa ja että tieto kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan

• ilmoittaja tekee ilmoituksen ensisijaisesti kyseisen organisaation sisäiseen ilmoituskanavaan, jollei ilmoittamisesta suoraan ilmoittajansuojelulaissa tarkoitetun lainsäädännön tai määräysten valvonnasta vastaavan viranomaisen ilmoituskanavaan ole erikseen muualla säädetty

• ilmoitetaan organisaation sisäisen ilmoituskanavan sijasta oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan tai toimivaltaiselle viranomaiselle vain silloin, kun organisaatiossa ei ole sisäistä ilmoituskanavaa tai ilmoittajalle ei ole annettu mahdollisuutta ilmoittaa organisaation sisäisen ilmoituskanavan kautta, tai ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, ettei ilmoittajansuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin ole ryhdytty säädetyssä määräajassa, rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti organisaation sisäisen ilmoituksen perusteella tai että ilmoittaja on vaarassa joutua vastatoimien kohteeksi.

• rikkomista koskevan tiedon julkistamisen tapauksessa edellytyksenä on, että ilmoitus viranomaiselle on tehty, mutta ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, ettei viranomainen ole ryhtynyt selvittämään ilmoituksen oikeellisuutta ilmoittajansuojelulain mukaisessa määräajassa tai ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että rikkominen voi aiheuttaa yleiseen etuun kohdistuvan välittömän ja ilmeisen vaaran, viranomaiselle ilmoittaminen voi aiheuttaa vaaran vastatoimien kohteeksi joutumisesta tai viranomainen on osallisena rikkomisessa tai on muutoin todennäköistä, että viranomainen ei puutu rikkomiseen tehokkaasti asiaan liittyvien erityisten olosuhteiden vuoksi

 

Ilmoittaminen oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan

Voit ilmoittaa UB:lla tapahtuneesta rikkomuksesta oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan, jos rikkominen kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan ja muut yllä läpikäydyt edellytykset täyttyvät. Huomioithan, että yksi ilmoittajansuojelulain mukaisen suojelun edellytys on, että ilmoitus organisaation toiminnassa tapahtuneesta rikkomisesta tehdään ensisijaisesti organisaation sisäiseen ilmoituskanavaan. Lue lisää ilmoittamisesta oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan ja suojan edellytyksistä: Valtioneuvoston oikeuskansleri – Miten ilmoitus tehdään? »

 

Näin teet ilmoituksen – Ohje ilmoittajalle »

 

 

Tee ilmoitus »