Metsä

Metsäsijoituksilla vakautta sijoitussalkkuun

Metsän tuottoprofiili on poikkeuksellinen, koska puuston kasvu on riippumatonta suhdanteista ja monista muista sijoitusten tuottoon tyypillisesti vaikuttavista tekijöistä.
Kari Kangas, salkunhoitaja, UB Metsä

Metsä – arvonsa säilyttävä ja vakaata tuottoa tarjoava sijoituskohde

Metsäomaisuus ja suomalainen metsäteollisuus ovat olleet omalta osaltaan luomassa Suomen talouden perustaa. Metsä on hyvin arvonsa säilyttävä ja vakaata tuottoa tarjoava sijoituskohde, joka sopii täydennykseksi monenlaisiin sijoitussalkkuihin. Metsäsijoitus on oivallinen tapa hajauttaa salkun riskiä, sillä sen korrelaatio osakemarkkinoihin on matala. Metsämaa on kiinteää omaisuutta, joka säilyttää reaaliarvonsa niin inflaation kuin talouskriisienkin aikana. Useisiin muihin sijoituksiin verrattuna tämä tarkoittaa parempaa turvaa omaisuuden arvon säilyttämiselle.

 

Vastuullisuus

Metsätaloudessa suurimmat vastuullisuustekijät ovat talousmetsien luonnonhoito, vesien suojelu ja metsien monimuotoisuuden turvaaminen sekä edistäminen niin talous- kuin luonnonmetsissä. UB haluaa olla kärkijoukoissa vastuullisessa metsänhoidossa.

Kaikki omistamamme metsätilat Suomessa liitetään sekä PEFC™- että FSC® (FSC C109750)-sertifikaattiin*. Ekologisen kestävyyden turvaamiseksi metsiemme käsittelyt suunnitellaan ja toteutetaan ympäristön luontoarvot huomioiden. Hakkuissa tämä tarkoittaa muun muassa pysyvien säästöpuiden sekä mahdollisten lahopuiden jättämistä hakkuualalle. Rahastojemme omistamissa metsissä hakkuujätteet pyritään jättämään metsään kasvattamaan hiilinieluja ja ravinteeksi uudelle puustolle.

 

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta »

Metsäsektorin kasvua ja kehitystä tukevat useat positiiviset megatrendit, kuten muovin korvaaminen puuraaka-aineella, puurakentamisen renessanssi ja online-kaupan kasvun myötä kasvava pakkausmateriaalin tarve.
Teemu Perälä, salkunhoitaja

——————————

UB:n metsärahastot

 

United Bankers kuuluu metsärahastojensa kautta Suomen suurimpien metsänomistajien joukkoon. Rahastot sijoittavat metsätiloihin Suomessa ja Baltiassa sekä globaalisti metsään, metsäteollisuuteen ja metsäteollisuuden lopputuotteiden jatkojalostukseen.


UB:n metsärahastot tarjoavat vaivattoman tavan sijoittaa metsään ja metsäsektorin kasvavaan ja kehittyvään arvoketjuun jo verrattain alhaisella pääomalla.


Metsiä hoidetaan ammattimaisesti ja vastuullisesti pitäen huolta metsientaloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta kestävyydestä. Rahastojen kaikki metsät on sertifioitu maakohtaisten käytänteiden mukaisesti.

UB Metsä

Rahaston vahvuutena ovat ainutlaatuiset prosessit sekä metsäomaisuuden ammattimainen hoitaminen. Sijoitetun pääoman tuoton optimointiin tähdätään metsätilojen järjestelmällisen ja perusteellisen sijoitusanalyysin ja arvonmäärityksen avulla. Metsäomaisuudenhoidon ohjaavina tekijöinä ovat sijoitetun pääoman tuoton optimointi sekä puuston arvokasvun maksimointi.

 

Lue lisää » | Tee merkintä »

UB Metsä Global

UB Metsä Global sijoittaa globaalisti metsään, metsäteollisuuteen ja metsäteollisuuden lopputuotteiden jatkojalostukseen. Varat sijoitetaan sekä metsärahastoihin että listattuihin metsäosakkeisiin. Rahaston sijoituskohteena olevien metsärahastojen sijoitettavien varojen pääpaino on läntisillä, säädellyillä markkinoilla.

 

Lue lisää » | Tee merkintä »

Harkitsetko metsätilasi myyntiä?

Ostamme jatkuvasti metsätiloja eri puolilta Suomea. Otamme rahastoihimme vastaan myös apporttisijoituksia. Likvidi rahastomuotoinen sijoitus on hyvä vaihtoehto tilanteissa, joissa metsään sijoitettua pääomaa halutaan lunastaa vain osittain tai jakaa metsäomaisuus, esimerkiksi perikunnan kesken.

Tutustu monipuoliseen rahastovalikoimaamme »

Kysy lisää asiantuntijoiltamme
puh. 09 2538 0320 tai e-mail sijoita@unitedbankers.fi

 

 

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahastomateriaaleihin, jotka ovat saatavilla suomeksi UB Omaisuudenhoidosta. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahastolle asetettua tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Tavoitetuoton laskennassa ei ole huomioitu rahaston merkintä- tai lunastuspalkkiota. Rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Tällä sivulla esitetyt asiat ja informaatio perustuvat UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin ja UB:n omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti ja UB voi muuttaa mielipidettään tai markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta.

 

* Kansainvälisesti on käytössä kaksi suurta sertifiointijärjestelmää: FSC ja PEFC. FSC on ympäristö- ja luontojärjestöjen käyttämä järjestelmä. PEFC on puolestaan metsänomistajajärjestöjen ja metsäteollisuuden tukema järjestelmä. Järjestelmien kriteereissä ei ole merkittäviä eroja, joskin FSC painottaa hieman enemmän ympäristöön ja sen suojeluun liittyviä seikkoja. Suomen metsistä noin 85 % on PEFC-sertifioituja ja vajaat 10 % FSC-sertifioituja.