Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen

Me United Bankersilla haluamme tarjota asiak­kaillemme mahdollisuuden tehdä vastuul­lisia ja tuottavia sijoituksia sekä kasvat­taa asiakkaidemme varallisuutta vastuul­lisesti. Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa asiakkaiden valitsemalla riskitasolla mahdollisimman hyvää tuot­toa sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä.

 

Vastuullisuus vaikuttaa yhtiöiden menestysmahdollisuuksiin, ja vastuullisuuden huomioon ottaminen parantaa myös sijoituksen tuotto-odotusta. Uskomme, että vastuullisuusasioiden tarkastelu taloudellisten tunnuslu­kujen rinnalla kasvattaa ymmärrystä sijoituskohteesta sekä siihen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista laajemmin.

Vastuullisuus on riskien hallintaa, mutta toisaalta myös myönteisen kehityksen edistämistä. Sijoitusten myönteiset vaikutukset syntyvät siitä, mitä yritykset tekevät ja siitä, miten vastuullisesti ne toimivat. Tavoitteenamme on pitkällä aikavälillä pienentää sijoitusten negatiivisia ilmastovaikutuksia sekä lisätä sijoitusten myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Vastuullisuus on integroitu osaksi sijoitustoimintaamme, ja otamme sijoituspäätöksissämme huomioon, miten ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa toteutuvat sijoituskohteissa ja miten niissä edistetään vastuullisuustavoitteita. Kerromme mielellämme sijoitustemme vastuullisuudesta ja pyrimme ottamaan huomioon asiakkaidemme toiveet sijoitusten vastuullisuuteen liittyen.

Vastuullisuusnäkökulmat osana sijoitustoimintaamme

Olemme integroineet vastuullisuusnäkökulmat osaksi sijoitustoimintaamme. Otamme huomioon nämä näkökulmat salkunhoidossa niin rahastoissa, täyden valtakirjan varainhoidossa kuin muissakin tarjoamissamme sijoitustuotteissa (pois lukien indeksipohjaiset tuotteet). Vastuullisuusnäkökulmien integroiminen osaksi United Bankersin tuotteita ja palveluita on näkemyksemme mukaan olennainen osa konsernin kokonaisriskienhallintaa. Sijoituskohteen valinnassa vastuullisuus huomioidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa. Vastuullisuuden toteutumista seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan sijoittajille säännöllisesti.

 

Vastuullinen sijoittaminen United Bankersilla

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ohjaavat sijoitustoimintaamme. Periaatteissa on määritelty vastuullisen sijoittamisen toimintatavat.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Poissulkeminen on yksi käyttämistämme vastuullisen sijoittamisen keinoista. Olemme sulkeneet pois sijoituskohteistamme yhtiöt, joissa osallistutaan kiistanalaisten aseiden valmistukseen ja myyntiin (maamiinat, rypälepommit, köyhdytetty uraani sekä biologiset ja kemialliset aseet) sekä yhtiöt, jotka ovat mukana ydinaseohjelmien kehityksessä ja tuotannossa. Emme myöskään sijoita tupakkaan, aseisiin (pl. puolustusteollisuus), kivihiilen tuotantoon, uhkapelihin tai aikuisviihteeseen.

ESG-integraatio sijoituksissa

Osana sijoituspäätöksiä analysoimme sijoituskohteita vastuullisuusnäkökulmasta. Tavoitteena on tunnistaa sijoituskohteen olennaiset ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät kestävyysriskit, joilla voi olla vaikutusta sijoitukseen. Samalla arvioimme, miten sijoituskohde edistää United Bankersin yleisiä ja esimerkiksi rahastokohtaisia vastuullisuustavoitteita. Näin varmistamme, että sijoituskohde on United Bankersin vastuullisuusperiaatteiden ja mahdollisten rahasto- tai tuotekohtaisten vastuullisuuskriteerien mukainen.

Vaikuttaminen ja aktiivinen omistajuus

Vaikuttaminen on osa vastuullista sijoittamista ja se tukee sijoitusstrategian toteuttamista kiinnittämällä huomiota sijoituskohteiden ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa koskeviin asioihin. Hyödyntämämme keinot ovat äänioikeuden käyttäminen yhtiökokouksissa, suora yhtiövaikuttaminen, osallistuminen sijoittajien yhteisvaikuttamisiin, sidosryhmäyhteistyö sekä julkinen keskustelu.

Vaikuttavuus ja raportointi

Tavoitteenamme on pitkällä aikavälillä pienentää sijoitustemme negatiivisia ilmastovaikutuksia sekä lisätä sijoitustemme myönteisiä vaikutuksia ympäristöön yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG-tekijöihin). Näiden tavoitteiden edistymisen arvioimiseksi laadimme sijoitustoiminnastamme vuosittain vastuullisuusraportin. Lisäksi raportoimme rahastojemme vastuullisuustoiminnasta säännöllisesti rahastojen varsinaisissa määräaikaiskatsauksissa. Lisäksi raportoimme toiminnastamme vuosittain UN PRI:lle.

Välitämme myös kolmansien osapuolien tuotteita. Seuraamme suurimpien rahastoyhteistyökumppaneidemme osalta vastuullisuusperiaatteiden noudattamista säännöllisesti. Keskeisiä seurattavia tekijöitä ovat esimerkiksi yhteistyökumppaneiden sitoutuminen UN PRI:n periaatteisiin sekä vastuullisuustekijöiden huomioiminen osana sijoitusten valintaprosessia.

 

Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin heidän tarpeitaan myös vastuullisuuden näkökulmasta. Selvitämme tulevaisuudessa sijoitusneuvonnan ja sijoitusvakuutusten tarjoamisen yhteydessä kunkin asiakkaamme kestävyysmieltymykset ja tavoitteet vastuullisen sijoittamisen suhteen ja suosittelemme asiakkaillemme heidän kestävyysmieltymystensä ja vastuullisuustavoitteidensa mukaisia tuotteita.

Ellei toisin mainita tällä sivulla esitetyt tiedot koskevat seuraavia United Bankers -konsernin yhtiöitä: United Bankers Oyj, UB Omaisuudenhoito Oy, UB Rahastoyhtiö Oy, UB Nordic Forest Management Oy sekä UB Pankkiiriliike Oy.

Tässä raportissa esitetyt asiat ja informaatio perustuvat United Bankers -konsernin luotettavina pitämiin lähteisiin ja omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers -konserni voi muuttaa näkemystään ilman eri ilmoitusta. United Bankers -konserni tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa raportin käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista.