Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

United Bankers Oyj:n riskienhallinnan tavoite on pienentää riskien toteutumistodennäköisyyttä ja riskien toteutuessa pienentää epäedullisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Hallitus päättää yhtiön riskienhallinnan tavoitteista ja määrittelee riskienhallintapolitiikan sekä vastaa riskienhallinnan seurannasta. United Bankers -konsernin riskienhallintatoiminto vastaa käytännön toimenpiteistä riskienhallintapolitiikan puitteissa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on järjestelmällistä lähestymistapaa käyttäen arvioida UB-konsernin riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosesseja ja edistää niiden kehittämistä.

 

United Bankers -konsernin riskienhallinnan ohjaaminen on keskitetty emoyhtiölle, jossa on koko United Bankers -konsernia palvelevat laki-, compliance- ja riskienhallintatoiminnot. Riskienhallinnasta vastaa riskienhallintapäällikkö. Toimintoon osallistuvat osaltaan myös sekä yhtiön laki- ja compliance-toiminto että kunkin konserniyhtiön johto.

 

Riskienhallintatoiminto on kontrollitoiminto, jonka vastuulle kuuluu muun muassa operatiivisten riskien hallinta sekä markkina-, luotto- ja likviditeettiriskienhallinta. Riskienhallintapäällikkö raportoi säännöllisesti suoraan United Bankers Oyj:n hallitukselle ja United Bankers Oyj:n toimitusjohtajalle, jotta yhtiön toimiva ja ylin johto ovat ajan tasalla United Bankers -konsernia koskevista riskeistä ja niiden hallinnasta. Kullekin konserniyhtiölle tehdään puolivuosittain yhteistyössä riskienhallinnan ja liiketoiminnan kanssa riskikartoitus, jossa selvitetään liiketoimintaan liittyvät riskit.

 

Compliance-riskienhallinta on puolestaan United Bankers -konsernissa riippumattoman laki- ja compliance-toiminnon vastuulla. Compliance-riskillä tarkoitetaan ulkoisen sääntelyn, sisäisten menettelytapojen ja asiakassuhteessa asianmukaisten menettelytapojen ja eettisten periaatteiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvaa riskiä. Compliance-toiminto raportoi säännöllisesti havainnoistaan suoraan United Bankers Oyj:n toimitusjohtajalle. Lisäksi compliance-toiminto raportoi havainnoistaan kaksi kertaa vuodessa United Bankers Oyj:n hallitukselle.