ESG-datan avulla läpinäkyvyyttä, parempaa riskienhallintaa ja myönteisiä vaikutuksia

Ajankohtaista

Blogi 13.4.2023 12.00
Marjo Åström, sijoittajasuhdepäällikkö

ESG-datan avulla läpinäkyvyyttä, parempaa riskienhallintaa ja myönteisiä vaikutuksia

Vastuullisuus on olennainen osa United Bankersin strategiaa, ja se näkyy kaikessa yhtiön toiminnassa. Vuonna 2022 United Bankers määritteli yhtiön vastuullisuuden painopistealueet, aloitti konsernin hiilijalanjäljen laskennan ja energiankulutuksen seurannan sekä uudisti rahastojensa ja varainhoitomalliensa ESG-raportoinnin.

 

Yhtiötasolla United Bankers kerää ja raportoi omasta toiminnastaan ESG-dataa kansainvälisen yhteiskuntavastuun raportointistandardin (GRI, Global Reporting Initiative) mukaisesti. Standardi sisältää yleiset periaatteet raportoinnin sisällön ja laadun määrittämiselle. Yhtiön vuoden 2022 vuosikertomus laadittiin ensimmäistä kertaa käyttäen raportoinnin viitekehyksenä GRI:n määrittelemiä vastuullisuusraportointistandardeja. Sijoitustoiminnassaan United Bankers on noudattanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (PRI, Principles for Responsible Investment) vuodesta 2012 lähtien. Lisäksi vastuullisuuden viitekehyksinä ovat sijoitustuotteiden vaikuttavuuden raportoinnissa Operating Principles for Impact Management -periaatteet sekä EU:n asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation).

 

Vastuulliset sijoitustuotteet ja palvelut on merkittävä United Bankersin vastuullisuuden osa-alue. ESG-tekijöiden tarkastelu on integroitu osaksi United Bankersin sijoitustoimintaa ja salkunhoitoa sekä tuotteiden ja palveluiden suunnittelua ja kehitystä, ja vastuullista sijoittamista koskevat periaatteet otetaan huomioon kaikissa United Bankersin rahastoissa ja varainhoidossa. Tuoton ja riskin lisäksi sijoituspäätösten perusteina ovat ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät. Lisäksi United Bankers pyrkii edistämään vastuullista sijoittamista myös etujärjestöjen ja aloitteiden kautta, käymällä aktiivista keskustelua yhtiöiden kanssa sekä yhtiökokousvaikuttamisella. Vuoden 2022 aikana United Bankers osallistui kansainvälisen ISS Proxy Voting -äänestyspalvelun kautta yhteensä 313 yhtiökokoukseen rahastojensa omistamissa yhtiöissä.

 

Rahastojen uudistunut ESG-raportointi

United Bankersin sijoitukset tehdään pääosin rahastojen kautta. Rahastovalikoimaan kuuluu perinteisten osake- ja korkorahastojen lisäksi metsään, kiinteistöihin ja infrastruktuuriin sijoittavia vaihtoehtorahastoja sekä private equity- ja private debt -rahastoja. United Bankersin rahastoista 95 prosenttia on luokiteltu EU:n SFDR-asetuksen mukaisiksi vihreiksi sijoitustuotteiksi (artikla 9 tummanvihreät ja artikla 8 vaaleanvihreät). Lisäksi 21 prosenttia rahastoista on sitoutunut tekemään täysin tai osittain EU-taksonomian mukaisia kestäviä sijoituksia.

 

United Bankers julkisti maaliskuussa 2023 täysin uudistetut kvartaaleittain ilmestyvät ESG-raportit päivittäin arvostettaville osake- ja korkorahastoille. Raportointi perustuu maailman johtavien ESG-analytiikkayhtiöiden Morningstarin ja Sustainalyticsin ESG-tietokantoihin. Uudistuneet ja monipuoliset ESG-raportit antavat sijoittajalle kattavan kuvan United Bankersin rahastojen vastuullisuudesta.

 

Meille on erittäin tärkeää, että asiakkaamme saavat tietoa sijoitustensa vastuullisuudesta. United Bankersilla systemaattista vastuullisuustyötä on tehty salkunhoidossa pitkään ja raportoinnissa haluamme kertoa tämän työn konkreettisista tuloksista entistä tehokkaammin. Raportit ovat myös olennainen osa uuden kestävän rahoituksen sääntelyn mukaisten raportointivelvoitteiden täyttämistä. Toki samalla toivomme, että uudistetut vastuullisuusraportit lisäävät asiakkaiden mielenkiintoa vastuullisuusasioita kohtaan. Salkunhoitajat ja ESG-tiimi vastaavat myös mielellään rahastojemme vastuullisuuteen liittyviin kysymyksiin”, kertoo United Bankersin vastuullisuusjohtaja Seela Sinisalo.

 

Kunkin osake- ja korkorahaston ESG-raportti sisältää rahaston keskeiset vastuullisuustiedot ja toimintaperiaatteet. Lisäksi raporteilla on tietoa muun muassa sijoitusten kestävyys- ja ilmastoriskeistä, rahaston hiilijalanjäljestä sekä arvioiduista vaikutuksista YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Raportit sisältävät niin ikään rahastojen suurimmat omistukset, rahastokohtaiset poissulkemiset sekä tiedot EU-lainsäädännön edellyttämistä sijoitusten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kertovista indikaattoreista (PAI, Principal Adverse Impact).

 

Metsä- ja kiinteistörahastojen vastuullisuudesta raportoidaan edelleen vuosittain entistä kattavammin tiedoin. Lisäksi yhtiön tuotteista julkaistaan EU:n säädösten mukaiset määräaikaiskatsaukset.

 

United Bankers välittää myös kolmansien osapuolten tuotteita. Suurimpien rahastoyhteistyökumppaneiden vastuullisuusperiaatteiden noudattamista seurataan säännöllisesti. Keskeisiä seurattavia tekijöitä ovat muun muassa yhteistyökumppaneiden sitoutuminen YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sekä vastuullisuustekijöiden huomioiminen osana sijoitusten valintaprosessia.

 

ESG-datan merkitys on kasvanut

United Bankersin rahastojen uudistuneen ESG-raportoinnin taustalla on ESG-data, joka antaa tietoa sijoituskohteena olevan yhtiön toiminnasta, lisää ymmärrystä yhtiön toiminta- ja hallintokulttuurista sekä parhaassa tapauksessa avaa yhtiön tulevia kehityspolkuja.

 

Miksi ESG-dataa sitten käytetään? Ovatko vaikuttimina paremmat tuotot, tavoite parantaa maailmaa vai saada lisää asiakkaita? ”ESG-data on sijoittajille tärkeä työkalu potentiaalisen sijoituskohteen toiminnan ja menestysmahdollisuuksien arvioinnissa, ja ESG-datan merkityksen voidaan sanoa nykypäivänä olevan yhtä keskeinen kuin taloudellisen datan. Yhtiöiden vaateet viestiä liiketoimintansa vastuullisuudesta sekä ilmastotoimista ovat lisääntyneet EU:n kestävän rahoituksen luokittelun eli taksonomia-asetuksen seurauksena ja kasvavat yhä esimerkiksi tulevan kestävyysraportointidirektiivin myötä. Lisäksi myös eri sidosryhmien vaatimukset vastuullisuuden läpinäkyvästä raportoinnista ovat kasvaneet”, Seela Sinisalo kuvailee.

 

Vielä vuosikymmen sitten ESG-dataa ei ollut saatavilla juuri lainkaan vaan tuolloin keskusteltiin lähinnä siitä, mitä ESG tai vastuullisuus ylipäätään tarkoittaa. Myöhemmin dataa alettiin kerätä, ja lopulta viime vuosiin tultaessa saatavilla olevan datan määrä on kasvanut valtavaksi. ESG-datan suuri määrä ei kuitenkaan ole vain positiivinen asia, sillä myös itse datan taakse tulisi nähdä ja ymmärtää datan sisältö.

 

ESG-luokitusten ympärille on syntynyt viime vuosien aikana valtava bisnes. Mukana on niin luottoluokittajia kuin ESG-dataan erikoistuneita luokittajiakin, ja jokainen toimija joutuu valitsemaan itselleen sopivimman luokittajan. Alalla on myös ollut paljon konsolidaatiota”, kertoo United Bankersin ESG-analyytikko Hanna Kauppinen.

 

Koko vastuullisuustoimiala ja ESG-raportointi ovat kehittyneet, mutta raportoinnin taustalla oleva data ei ole täydellistä. Viime aikoina ESG-data onkin saanut osakseen myös kritiikkiä, sillä datan luotettavuutta, käytettävyyttä ja vertailukelpoisuutta on epäilty. Haasteena ESG-datassa ja ESG-luokituksissa on muun muassa se, ettei alaa ole säännelty.  Lisäksi eri palveluntarjoajilta tuleva data voi olla erilaista ja osin ristiriidassa keskenään, jolloin palveluntarjoajien metodologia luokitusten taustalla tulisi ymmärtää. ”Vertailukelpoisuutta heikentää esimerkiksi se, että eri toimijat käyttävät datan suhteen eri analysointitapaa – toinen taho saattaa käyttää suhteellista luokitustapaa ja toinen puolestaan absoluuttista. Suhteellinen luokittelutapa ottaa huomioon sekä yhtiön toimialan että luokittelee eri toimialat toisiinsa nähden, kun taas absoluuttisessa luokittelutavassa yhtiöt laitetaan samalle viivalle ilman toimialakohtaisia rajoja. Varainhoitotalon tekemä valinta palveluntarjoajasta muuttaa näin ollen sitä, miten sijoituskohteena oleva yhtiö nähdään ja miten vastuullisena sitä pidetään. Kun ESG-datan perusteella tehdään päätelmiä, on hyvin tärkeää ymmärtää, mihin kulloinkin käytetty ESG-tieto perustuu ja millaisia oletuksia sen taustalla on”, avaa tilannetta Hanna Kauppinen.

 

Riskistä impaktiin

ESG-tietojen käytön voidaan sanoa olevan murroksessa, sillä nykyisin sijoittajia kiinnostavat ESG-riskien lisäksi entistä enemmän myös sijoitusten vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Pitkään ESG-data keskittyi lähinnä ESG-riskien hallintaan. ESG-riski kertoo yhtiön vastuullisuuteen liittyvän riskin tason eli muun muassa sen, kuinka merkittävissä määrin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät tekijät voisivat aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia yhtiölle, heikentää sen mainetta ja lisätä kustannuksia sekä tätä kautta vaikuttaa yhtiön arvoon sijoituskohteena. Tällaisen ESG-datan avulla on mahdollista ottaa sijoituksissa huomioon ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät riskit. Tämä on hyvin perinteinen lähtökohta ESG-datan käytössä.

 

Tänä päivänä sijoittajat ovat kuitenkin entistä kiinnostuneempia siitä, miten sijoitukset vaikuttavat ympäristöön ja yhteiskuntaan. Myös uusi EU:n kestävän rahoituksen sääntely ohjaa kertomaan ESG-riskien lisäksi toiminnan varsinaisista vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tämän niin sanotun vaikuttavuusdatan (”impact data”) avulla pyritään konkreettisiin ja läpinäkyviin myönteisiin vaikutuksiin sekä tuottamaan ympäristöllistä ja yhteiskunnallista hyötyä. Tällainen vaikutuksista kertova ESG-data on tärkeää esimerkiksi hiilineutraalin sijoitusportfolion rakentamisessa.  

 

Kunkin rahaston sijoitusstrategia ohjaa vahvasti sitä, millaista ESG-dataa tarvitaan ja halutaan käyttää ja mikä on sijoitusstrategian ja ESG-datan tarpeen keskinäinen suhde. Tärkein ESG-datan mittari salkunhoidon näkökulmasta on, että rahaston kustakin tuotteesta saadaan mahdollisimman laadukas data sijoitusstrategian puitteissa ja että datan kanssa pystytään tekemään salkunhoitoa ja raportointia mahdollisimman hyvin. ”Rahastojen salkunhoidossa ESG-datan hyödyntäminen on perinteisesti ollut riskilähtöistä ja siinä on keskitytty poissulkemisiin sekä ESG-integraatioon, mutta viime aikoina vaikuttavuusdatan tarve on selkeästi kasvanut. ESG ja impakti eivät ole synonyymejä keskenään, sillä ESG:n voidaan sanoa olevan enemmänkin riskienhallintaa, kun taas impakti on strategista sijoittamista, jolla halutaan saavuttaa myönteisiä vaikutuksia. Ollakseen vaikuttavuusrahasto, tulee halutut vaikutukset määritellä ennen rahaston sijoitustoiminnan aloittamista sekä sisällyttää ne rahaston sijoitusstrategiaan”, sanoo Hanna Kauppinen.

 

United Bankersin korkorahastojen salkunhoitaja Juhani Toivonen on työssään nähnyt muutoksen ESG-datan määrässä konkreettisesti. Toivonen huolestui parikymmentä vuotta sitten hoitamansa rahaston sijoitustoiminnassa siitä riskistä, mitä yhtiön kannattavuudelle tapahtuu sääntelyn lisääntyessä ja kiristyessä. Hänellä oli tarve saada tieto yhtiöistä, jotka olivat jonkin kolmannen osapuolen mittareilla riskimielessä hyviä. ”Tuolloin vastuullisuusdataa ei ollut saatavilla, mutta löysin CDP:n (Carbon Disclosure Project) sekä siihen liittyvät dokumentit. CDP-listalle pääsivät ne yhtiöt, joiden tuotantoprosessit olivat fossiilisten polttoaineiden suhteen tehokkaita. Toiseksi ulottuvuudeksi otin yhtiöt, jotka olivat päässeet Great Place to Work -listalle eli yritykset, joissa työntekijät viihtyivät parhaiten. Olin lukenut artikkelin, jonka mukaan yhtiöt, joissa työntekijät viihtyvät, pärjäävät pörssissä pitkällä aikavälillä parhaiten. Nämä kaksi listaa muodostivat minulle silloisen ESG-metodologian, jonka mukaan sijoitustoimintaa tein”, muistelee Juhani Toivonen.

 

Tänä päivänä korkosalkunhoitaja lähtee työssään liikkeelle luottoluokituksista myös ajatellen ESG-dataa. Luottoluokitukset sisältävät nykyään useimmiten jo ESG-materiaaliriskin (esimerkiksi hiili-intensiteetti), mutta vaikuttavuusnäkökulma ympäristöön ja yhteiskuntaan luokituksista vielä puuttuu. Lisäksi United Bankersilla hyödynnetään muun muassa Sustainalyticsin ja Morningstarin globaaleja ESG-tietokantoja.

 

Entä jos yhtiön joukkolainoilla ei ole luottoluokitusta eikä tämän myötä ESG-luokitusta? ”Luokituksen puuttuessa voidaan tehdä uutishakuja ja etsiä itse tietoa ESG-riskiin vaikuttavista tapahtumista. Myös yhtiöiden vuosikertomuksissa on yleensä hyvin dataa. Isot ESG-luokittajat eivät ainakaan vielä luokittele esimerkiksi pienempiä pohjoismaisia pörssiyhtiöitä, mutta kattavuus varmasti paranee jatkossa”, Juhani Toivonen vastaa. Ehdotus uudeksi eurooppalaiseksi vihreän joukkolainan standardiksi (EUGBS) on kriteeristö, jonka avulla vihreiden joukkolainamarkkinoiden ympäristötavoitteita voidaan tulevaisuudessa laajentaa ja lisätä. Samalla yhtiöiden liikkeelle laskemien joukkolainojen ’green bond’ -kategoriaa saadaan yhtenäistettyä.

 

SFDR:n mukaan artiklan 8 mukaisilta rahastoilta vaaditaan kestävyystekijöiden edistämistä muiden ominaisuuksien ohella, mutta ollakseen artiklan 9 mukainen, rahaston on pyrittävä nimenomaisesti edistämään tiettyjä mitattavia ympäristöllisiä tai yhteiskunnallisia tavoitteita. Tällaiset rahastot ovat käytännössä niin sanottuja ”vaikuttavuusrahastoja”, joiden tavoitteena on tuottaa myönteisiä ympäristöllisiä tai yhteiskunnallisia vaikutuksia. ”United Bankersin korkorahastot ovat artiklan 8 mukaisia kestävyyttä edistäviä rahastoja ja monet niiden sijoituskohteet käyttävät instrumentteja muun muassa sijoitusten yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäämiseksi. Tällaisia ovat niin sanotut vihreät joukkolainat, joissa esimerkiksi lainan kuponkikorko saattaa sijoitusajan kuluessa muuttua sen mukaan, millaista vaikuttavuutta yhtiö on saanut aikaan”, mainitsee Juhani Toivonen.

 

Nykyisen saatavilla olevan ESG-datan olemassaolo auttaa muutoksen saavuttamisessa, mutta esimerkiksi yksittäisten ESG-datapisteiden ottaminen mukaan salkunhoitajan päätöksentekoprosessiin on Toivosen mukaan työlästä, ja resurssikysymykset saattavat salkunhoidon näkökulmasta näin ollen muodostua haasteeksi. Joukkolainapuolella sijoittaminen listaamattomiin yrityksiin asettaa niin ikään omat haasteensa, sillä listaamattomien yritysten osalta ESG-dataa on vielä selkeästi vähemmän saatavilla.

 

Luotettavan ESG-datan myötä vastuullisuuden merkitys yhtiön liiketoiminnalle konkretisoituu. Vastuullisuuden johtamisen ohella todenmukaista ja ajantasaista ESG-dataa voi hyödyntää myös muissa yhtiön toiminnoissa, kuten strategisessa päätöksenteossa, rahoituksen hankkimisessa, uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä sekä sijoittajasuhteissa ja sidosryhmäviestinnässä. Sijoitustoiminnan osalta United Bankersin tavoitteena on vuoden 2023 aikana kasvattaa vihreiden tuotteiden osuutta täyden valtakirjan varainhoidossa ja nostaa vihreiden tuotteiden osuus yhtiön tuotteiden myynnistä vähintään 75 prosentin tasolle. United Bankers laatii konsernille vuonna 2023 myös ilmastotiekartan sekä pitkän ja lyhyen aikavälin ilmastotavoitteet Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

United Bankersin rahastojen uudistettuun ESG-raportointiin voi tutustua rahastokohtaisilla sivuilla:

www.unitedbankers.fi/fi/palvelut-ja-tuotteet/rahastot

 

Lisätietoja antavat:

vastuullisuusjohtaja, vanhempainvapaalla

Seela Sinisalo

Vastuullisuusjohtaja

Hanna Värttö

hanna.vartto@unitedbankers.fi +358 40 922 8701
Jaa facebookissa Jaa Linkedinissä Tweet

Viimeisimmät artikkelit

Markkinakatsaus 07.06.2024 9.00
Markkinakatsaus 22.05.2024 12.30
Blogi 14.05.2024 11.00
Markkinakatsaus 24.04.2024 10.00
Blogi 24.04.2024 9.00
Blogi 22.03.2024 9.00
Markkinakatsaus 08.03.2024 9.00
Blogi 16.02.2024 8.30
Markkinakatsaus 15.11.2023 10.00
Markkinakatsaus 11.10.2023 11.00
Blogi 25.08.2023 9.50
Markkinakatsaus 25.08.2023 9.30
Markkinakatsaus 08.06.2023 10.30
Blogi 08.06.2023 10.00
Blogi 08.06.2023 9.30
Markkinakatsaus 24.05.2023 6.13
Uutiset 19.04.2023 12.00
Markkinakatsaus 18.04.2023 9.00
Video 06.03.2023 15.50
Blogi 17.02.2023 9.30
Webinaari 18.01.2023 12.00
Markkinakatsaus 07.12.2022 12.00
Markkinakatsaus 07.11.2022 9.30
Webinaari 25.10.2022 12.00
Markkinakatsaus 23.09.2022 9.30
Markkinakatsaus 26.08.2022 7.00
Markkinakatsaus 13.05.2022 10.30
Uutiset 11.05.2022 12.00
Uutiset 21.04.2022 12.00
Markkinakatsaus 21.04.2022 10.30
Markkinakatsaus 09.03.2022 10.30
Markkinakatsaus 12.11.2021 10.30
Uutiset 23.03.2021 12.00