UB Uusiutuva Energia

UB Uusiutuva Energia

Erikoissijoitusrahasto Infrastruktuurirahasto Kehittyneet markkinat

Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa energiamurroksen ja vihreän siirtymän luomaan kasvavaan markkinaan.

UB Uusiutuvan Energian kautta sijoittajan on mahdollista hyötyä vahvasti kasvavasta toimialasta ja lisätä samalla kestävää kehitystä tukevien sijoitusten osuutta sijoitussalkussaan. Rahaston varat sijoitetaan kestäviin sijoituksiin, joilla on ilmastotavoite.

 

Sijoitukset uusiutuvaan energiaan

UB Uusiutuva Energia -rahaston varat sijoitetaan pääasiassa Euroopassa sijaitseviin uusiutuvan energian kehityshankkeisiin ja uusiutuvan energian voimalaitoksiin, kuten tuuli- ja aurinkovoimaloihin. Lisäksi rahasto voi sijoittaa infrastruktuuriin, joka tukee rahaston sijoituskohteita tai yleisesti energian tuotantoa, siirtoa ja varastointia, sekä vetyteollisuuteen.

Kenelle rahasto sopii

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa uusiutuvan energian kehityshankkeisiin,
tuotantoon sekä vihreää siirtymää edistävään toimintaan. Sijoittaja tavoittelee tuottoa kehityshankkeiden arvonnousun sekä energiamyynnistä saatavien tulojen kautta. Rahastolla on myös mahdollisuus sijoittaa uusiutuvan energian kasvua edistäviin infrahankkeisiin. Näiden käytöstä saatavat korvaukset voivat lisätä rahaston tuottoa. Rahasto tukee myös sijoitussalkun hajautusta ja tuottopotentiaalia. Uusiutuvaan energiaan tehtävien sijoitusten korrelaatio osake- ja korkosijoitusten arvonvaihteluun on vähäinen.

Rahaston tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoitteena on saavuttaa keskimäärin noin 6–9 prosentin vuotuinen tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston tuotto perustuu sijoituskohteiden arvonnousuun, voimalaitosten tuottaman energian myynnistä saatavaan tuloon sekä rahaston muiden sijoituskohteiden arvonnousuun tai niistä saataviin tuloihin. Lisäksi rahasto voi myydä sijoituskohteitaan. Rahaston tuotot sijoitetaan uudelleen. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.


UB Uusiutuva Energia -rahaston tavoitteena on tehdä pitkäaikaisia sijoituksia uusiutuvan energian hankkeisiin ja tuotantoon. Rahasto tekee myös yhteistyötä United Bankersin muiden rahastojen kanssa. Esimerkiksi rahaston omat kehityshankkeet toteutetaan pääosin United Bankersin metsärahastojen omistamille alueille.

 

InderesTV Salkunhoitajat | Markkinoilla tuulee – UB Uusiutuva Energia

 

Suomeen tarvitaan lisää tuulivoimaa, mutta sijoitettuna maantieteellisesti tasaisemmin. UB:n Heikki Kauppinen ja Staffan Söderholm avaavat energiamarkkinoiden nykytilannetta sekä UB Uusiutuva Energia -rahaston tuulivoimahankkeiden kehitystä ja sijoitussuunnitelmia.

 

 

UB Uusiutuva Energia -rahaston edut:

Sijoitukset kasvavaan toimialaan:

  • Uusiutuvan energian kysyntä monikertaistuu tulevaisuudessa yhteiskuntien ja teollisuuden sähköistymisen sekä uusien energiaintensiivisten toimialojen syntymisen myötä
  • Tuuli- ja aurinkovoima edustavat suurinta osaa kokonaisenergiantuotannon kasvusta
  • Yhteiskuntien sähköistyminen on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Sijoitukset monipuolisesti uusiutuvaan energiaan:

  • Tuulivoima
  • Aurinkovoima
  • Sähkön varastointi
  • Vetyteollisuus

Maantieteellinen hajautus:

  • Sijoitusten pääpaino Pohjoismaissa ja Baltiassa
  • Rahastolla mahdollisuus sijoittaa koko Euroopan alueella

 

Rahaston salkunhoitotiimi on hyvin ammattitaitoinen ja sitoutunut. Tiimillämme on pitkä kokemus hankekehityksestä, rahoituksesta ja energiatoimialasta.
Staffan Söderholm, salkunhoitaja, UB Uusiutuva Energia

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston R-sarjan minimimerkintä on 5 000 euroa. Rahastoon voi tehdä merkintöjä kaksi kertaa vuodessa: kesä- ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä viimeistään klo 18.00.

 

Merkintäpalkkio

Merkintä 5 000–99 999 euroa, palkkio 2 %
Merkintä 100 000–499 999 euroa, palkkio 1,5 %
Merkintä vähintään 500 000 euroa, palkkio 1 %

 

Rahasto-osuuksia voi lunastaa kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannon on oltava perillä rahastoyhtiössä toivottua lunastuspäivää edeltävänä lunastuspäivänä viimeistään klo 18.00. Lunastustoimeksianto tulee siis tehdä vähintään kuusi kuukautta ennen toivottua lunastuspäivää.

 

Lunastuspalkkio
Sijoitusaika alle 2 vuotta, palkkio 5 %
Sijoitusaika 2–3 vuotta, palkkio 4 %
Sijoitusaika 3–4 vuotta, palkkio 3 %
Sijoitusaika 4–5 vuotta, palkkio 2 %
Sijoitusaika yli 5 vuotta, palkkio 1 %

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista on saatavilla rahaston säännöistä, avaintietoasiakirjasta sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

 

a) Tiivistelmä


SFDR luokittelu*: artikla 9, rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Rahasto tekee 80 % sijoituksistaan EU-taksonomian mukaisiin kestäviin sijoituskohteisiin.


Rahasto hillitsee ilmastonmuutosta rahoittamalla uusiutuvan energian hankkeita. Rahasto sijoittaa uusiutuvan energian tuotantoon tähtääviin kehityshankkeisiin, uusiutuvaa energiaa tuottaviin voimalaitoksiin, vedyn tuotanto- ja jalostusyksiköihin, energian varastointiin ja siirtoon, sekä näitä tukeviin infrastruktuurihankkeisiin. Rahaston sijoitukset uusiutuvan energian tuotantoon, erityisesti tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan edistävät hiilidioksidipäästövähenemiä. Rahaston sijoitukset edistävät EU:n ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitetta. Lisäksi rahaston strategia tukee useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, erityisesti tavoitetta 7: Edullista ja puhdasta energiaa, sekä tavoitetta 13: Ilmastotekoja.


Rahaston sijoitukset kohdistetaan kestäviin, taksonomian mukaisiin uusiutuvan energian hankkeisiin, jolloin ne edistävät ilmastonmuutoksen hillintää ja ovat linjassa Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen kanssa. Rahasto tekee SFDR-asetuksen (EU) 2019/2088 sekä Taksonomia-asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia kestäviä sijoituksia. Rahaston strategiana on sijoittaa taloudelliseen toimintaan, joka mahdollistaa päästöjen vähentämisen tai välttämisen SFDR-asetuksen artiklan 9 (3) mukaisesti.


Analyysin kestävyysriskeistä ja kestävistä sijoituksista tekevät rahaston salkunhoitajat United Bankersin ESG-tiimin tukemana. Analyysissa ja rahaston seurannassa hyödynnetään mm. due diligence -selvityksiä, globaaleja ESG-tietokantoja, erityisasiantuntijoita ja kohdekohtaisia tietoja. Rahasto noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien United Bankersin yleiset poissulkemisen periaatteet.


Rahaston vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä, kestävyysriskeistä sekä EU-taksonomian mukaisten kestävien sijoitusten osuudesta raportoidaan rahastokohtaisilla raporteilla. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

 

*EU:n asetuksen 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) mukaisesti United Bankersin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioon ottamisen suhteen: Artiklan 6 mukaiset tavalliset rahastot ottavat toiminnassaan huomioon kestävyysriskit,
Artiklan 8 mukaiset rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella. Lisäksi osa näistä rahastoista on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin. Artiklan 9 mukaisten rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.


b) Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle


Rahaston sijoituksissa noudatetaan ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta. Periaatteen toteutumista rahaston sijoituskohteissa arvioidaan ennen sijoitusta kohdekohtaisten due diligence -selvitysten aikana hyödyntäen kulloinkin kyseessä olevalle taloudelliselle toiminnalle EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyjä ”Ei merkittävää haittaa” -kriteerejä ja/tai muuta relevanttia ohjeistusta. Sijoituskohteilta edellytetään muun muassa kattavia ympäristövaikutusten arviointeja ja asianmukaisia ympäristölupia, siten kun niistä on kulloinkin säädetty. Lisäksi voidaan hyödyntää globaaleja ESG-tietokantoja (Sustainalytics, Morningstar, Bloomberg) ja tietoja PAI-indikaattoreista, asiantuntija-arvioita, sijoituskohteiden itsensä julkaisemia tietoja ja sijoituskohteista muutoin kerättyjä tietoja.


• Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia arvioidaan kestävyysriskien analyysin yhteydessä osana due diligence -prosessia ennen investointipäätöstä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia monitoroidaan sijoituksen aikana ja niistä raportoidaan säännöllisesti rahaston raportoinnin yhteydessä. United Bankersin lähestymistapa pääasiallisiin haitallisiin vaikutuksiin on riskiperusteinen ja perustuu vastuullisuustietokantojen tietoihin sekä muutoin sijoituskohteista kerättyihin tietoihin. Listatuista kohteista käytetään Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoja. Listaamattomista sijoituskohteista pyritään keräämään tarvittavat tiedot due diligence -prosessin aikana ennen sijoitusta kyseiseen kohteeseen ja tietoja päivitetään säännöllisesti sijoituksen aikana. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia arvioidaan ja otetaan huomioon niiltä osin, kun tietoja on saatavilla ja indikaattorit soveltuvat kyseisille sijoituskohteille. Tässä rahastossa huomioidaan seuraavat indikaattorit, sikäli kun dataa on saatavilla ja indikaattorit soveltuvat kyseiseen omaisuuslajiin:


Taulukko 1 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit
1. Kasvihuonekaasupäästöt
2. Hiilijalanjälki
3. Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaasuintensiteetti
4. Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu (exposure)
5. Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus
6. Energiankulutuksen intensiteetti ilmastovaikutukseltaan merkittävää alaa kohden
7. Toiminnat, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin
8. Päästöt veteen
9. Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä
10. YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
11. YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute
12. Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero
13. Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
14. Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, rypälepommit, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille

 

Taulukko 2 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit
4. Sijoitukset yrityksiin, joilla ei ole hiilipäästöjen vähentämiseen tähtääviä aloitteita

 

Taulukko 3 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit
9. Ihmisoikeuksiin liittyvien toimintaperiaatteiden puute

 

• OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä. Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Listattujen kohteiden analyysi, seuranta ja raportointi perustuvat Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin (Global Standards Screening). Listaamattomien kohteiden osalta analyysi perustuu kohteesta due diligence -prosessin aikana kerättyihin tietoihin ja seurantatietoihin.
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai kohteisiin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita. Mikäli sijoitusaikana tapahtuu normirikkomus, rahasto pyrkii vaikuttamaan sijoituskohteeseen tilanteen korjaamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa. Jos tilanteen korjaaminen kohtuullisessa ajassa ei ole mahdollista, sijoituksesta luovutaan.

 

c) Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

 

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia ja edistää ilmastonmuutoksen hillintää. Rahaston sijoituksilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta rahoittamalla uusiutuvan energian hankkeita. Rahasto sijoittaa uusiutuvan energian tuotantoon tähtääviin kehityshankkeisiin, uusiutuvaa energiaa tuottaviin voimalaitoksiin, vedyn tuotanto- ja jalostusyksiköihin, energian varastointiin ja siirtoon, sekä näitä tukeviin infrastruktuurihankkeisiin. Rahaston kestävyystavoitteena on tehdä investointeja, jotka edistävät EU:n ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitetta. Rahaston sijoitukset uusiutuvan energian tuotantoon, erityisesti tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan edistävät hiilidioksidipäästövähenemiä. Lisäksi rahaston strategia tukee useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, erityisesti tavoitetta 7: Edullista ja puhdasta energiaa, sekä tavoitetta 13: Ilmastotekoja.


Rahastolle ei ole saatavilla asetuksen (EU) 2016/1011 mukaista ilmastosiirtymää koskevaa EU:n vertailuarvoa tai Pariisin sopimuksen mukaista EU:n vertailuarvoa. Rahasto tekee SFDR-asetuksen (EU) 2019/2088 sekä Taksonomia-asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia kestäviä sijoituksia. Rahaston taksonomianmukainen kestävyystavoite on ilmastonmuutoksen hillintä ja sijoitukset kohdistetaan kestäviin, taksonomian mukaisiin sijoituksiin, jolloin ne ovat linjassa Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen kanssa. Rahaston strategiana on sijoittaa ainoastaan taloudelliseen toimintaan, joka mahdollistaa päästöjen vähentämisen tai välttämisen SFDR-asetuksen artiklan 9 (3) mukaisesti.

 

d) Sijoitusstrategia

 

Rahasto tekee pitkäaikaisia suoria ja epäsuoria sijoituksia uusiutuvan energian (esimerkiksi tuulivoima ja aurinkovoima) kehityshankkeisiin ja voimalaitoksiin, kattaen koko arvoketjun, eli ns. greenfield-kehityshankkeiden aloittamisesta toiminnassa olevien voimalaitosten hankkimiseen ja energian myyntiin. Rahasto voi myös tehdä suoria ja epäsuoria sijoituksia, jotka palvelevat rahaston omia sijoituskohteita tai muuten uusiutuvan energian tuotantoa, energian siirtoa, energian varastointia, tai liittyvät vedyn tuotanto- ja jalostusyksiköihin sekä kaikkiin muihin vihreän energian kohteisiin ja näitä toimialoja tukeviin toimintoihin. Rahasto sijoittaa Euroopan alueella oleviin kohteisiin siten, että pääpaino on Pohjoismaissa ja Itämeren alueen maissa. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % GAV:sta Euroopan ulkopuolella sijaitseviin kohteisiin. Lisätietoa sijoitusstrategiasta: UB Uusiutuva Energia


Rahaston sijoituskohteiden valinnassa varmistetaan, että sijoituskohteet edistävät rahaston tavoitteiden mukaisesti ilmastonmuutoksen hillintää. Rahasto sijoittaa EU:n Taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin, siirtymätoimintoihin tai mahdollistaviin taloudellisiin toimintoihin. Rahaston kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi tehtäviltä sijoituksilta edellytetään, että ne edistävät ilmastonmuutoksen hillintää, ovat EU:n luokitusjärjestelmän ilmastonmuutoksen hillintää koskevien kriteerien mukaisia, sekä täyttävät kullekin taloudelliselle toiminnalle määritellyt ”ei merkittävää haittaa” -kriteerit ja sosiaaliset vähimmäisvaatimukset.


OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä. Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Listattujen kohteiden analyysi, seuranta ja raportointi perustuvat Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin (Global Standards Screening). Listaamattomien kohteiden osalta analyysi perustuu kohteesta due diligence -prosessin aikana kerättyihin tietoihin ja seurantatietoihin. Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai kohteisiin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita.
Rahasto ei sijoita kohteisiin, jotka ovat United Bankersin poissulkulistalla. Poissulkulista on saatavilla osoitteessa https://www.unitedbankers.fi/fi/palvelut-ja-tuotteet/vastuullinen-sijoittaminen.

 

e) Sijoitusten osuus

 

Rahasto tekee SFDR-asetuksen (EU) 2019/2088 sekä Taksonomia-asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia kestäviä sijoituksia. Rahaston strategiana on sijoittaa taloudelliseen toimintaan, joka mahdollistaa päästöjen vähentämisen tai välttämisen SFDR-asetuksen artiklan 9 (3) mukaisesti.


Suunnitellussa varojen allokaatiossa vähintään 80 % sijoituksista tehdään kestäviin taloudellisiin toimintoihin, joilla on EU:n luokitusjärjestelmän mukainen ympäristötavoite, ja jotka ovat linjassa Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen kanssa. Rahaston sijoituksia koskevat sijoitusten poissulkukriteerit, sijoitusten kestävyyden perusteella tehtävä sijoituskohteiden valinta, sekä vaatimus noudattaa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta ja OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeita, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita sekä näiden alle kuuluvia konventioita.


Rahaston sijoitukset, jotka luokitellaan ei-kestäviksi, ovat rahaston käteisvarojen sijoituksia tai vastaavia.

 

f) Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

 

Rahaston kestävän sijoitustavoitteen toteutumista mitataan kestävyysindikaattoreilla, jotka kuvaavat rahaston kestävyystavoitteen toteutumista. Tavoitteen saavuttamisesta kerrotaan rahaston raportoinnissa. Rahaston sijoitukset uusiutuvaan energiaan edistävät kasvihuonekaasupäästövähenemiä ja siten ilmastonmuutoksen hillintää. Rahaston raportoinnissa kerrotaan mm. uusiutuvan energian tuotantokapasiteetti (MW), tuotetun uusiutuvan energian määrä (MWh), ja vältettyjen päästöjen (avoided emissions) määrä (tCO2e), sekä EU:n taksonomian mukaisten sijoitusten osuudesta. Näiden lisäksi rahasto voi raportoida myös muita rahaston sijoituskohteiden vaikutuksia kuvaavia indikaattoreita.


g) Menetelmät

 

Rahaston kestävän sijoitustavoitteen toteutumista mitataan kestävyysindikaattoreilla, jotka kuvaavat rahaston kestävyystavoitteen toteutumista. Sijoituskohteiden ja rahaston portfolion kestävyysindikaattorien valinta perustuu vaikuttavuussijoittamisen parhaisiin kansainvälisiin käytäntöihin, jotka on määritelty Operating Principles for Impact Management (OPIM) -periaatteissa ja sijoitusten vaikuttavuuden mittaamisen IRIS+ suosituksissa ja menetelmissä. Kestävyysindikaattorien tiedot kerätään ensisijaisesti suoraan sijoituskohteista ja tarvittaessa tiedon tuottamiseen käytetään parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisia selvityksiä. Indikaattorien laskennassa käytetään parhaita kansainvälisiä menetelmiä, kuten GHG Protocollan ja finanssialan PCAF hiilijalanjäljen laskentastandardien periaatteita.

 

Tälle rahastolle keskeisiä indikaattoreita ovat uusiutuvan energian tuotantokapasiteetti (MW), tuotetun uusiutuvan energian määrä (MWh), ja vältettyjen päästöjen (avoided emissions) määrä (tCO2e), eli arvio siitä kuinka paljon fossiilista energiaa ja sen aiheuttamia hiilipäästöjä rahaston sijoituskohteiden tuottama uusiutuva energia korvaa. Näiden lisäksi rahasto voi raportoida myös muita rahaston sijoituskohteiden vaikutuksia kuvaavia indikaattoreita.

 

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely


Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tietojen analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti kohteista kerättyihin tietoihin ja mahdollisuuksien mukaan Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen, sekä Carbon Disclosure Project -aloitteen julkaisemia tietoja hiilipäästöistä ja ilmastotavoitteista. Näiden lisäksi voidaan salkunhoidon tukena käyttää myös muita United Bankersin laadukkaina pitämiä tietolähteitä.

 

Tiedot käsitellään huolellisesti United Bankersin sekä ESG-palveluntarjoajien ja yhteistyökumppanien tietojärjestelmissä. Tietojen laadun varmistamiseksi pyritään käyttämään hyvämaineisia tietokantoja ja analyysimenetelmiä. Osa näiden tietokantojen tiedoista voi perustua sijoituskohteiden raportoimiin tietoihin, osa ESG-tietokannan tuottajan laatimiin arvioihin. Arvioitujen tietojen osuus riippuu kulloinkin käytetystä tietokannasta.

 

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset


Sijoitusten ilmastovaikutusten laskennan ja arvioinnin menetelmät ja tietolähteet kehittyvät jatkuvasti. Rahasto pyrkii seuraamaan parhaita kansainvälisiä käytäntöjä. Sijoituksen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä on mahdollista arvioida vain saatavilla olevien tietojen perusteella ja kulloinkin käytettävissä olevilla menetelmillä. Sekä tietojen päivittyminen että menetelmäkehitys voivat vaikuttaa analyysiin ja raportointiin. Raportoinnissa pyritään tuomaan läpinäkyvästi esille datakattavuus, tietolähteet ja menetelmät, joille raportointi ja seuranta perustuu.

 

j) Asianmukainen huolellisuus


Rahaston sijoituskohteiden osalta noudatetaan asianmukaista huolellisuutta ja arvioidaan jokainen sijoituskohde huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä (ns. due diligence). Tässä yhteydessä selvitetään huolellisesti mahdolliseen sijoituskohteeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet myös kestävyystekijöiden ja kestävyysriskien näkökulmasta. Vastuullisuuteen liittyen due diligencen aikana selvitetään tyypillisesti sijoituksen sopivuus United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sekä rahaston sijoitusstrategiaan ja tavoitteisiin, kestävyysriskit, pääasialliset haitalliset vaikutukset, sijoituksen ominaisuudet ilmastonäkökulmasta, EU:n taksonomian mukaisuus, hyvän hallintotavan noudattaminen ja kansainvälisten normien mukaisuus. Selvityksessä ja sen dokumentoinnissa noudatetaan United Bankersin sisäisiä ohjeita due diligencen suorittamisesta.

 

k) Vaikuttamispolitiikat

 

Rahasto vaikuttaa sijoituksiinsa aktiivisena omistajana muun muassa kehittämällä itse uusiutuvan energian hankkeita ja toimimalla aktiivisena omistajana muissa sijoituskohteissaan. Lisäksi rahasto on mukana United Bankersin yleisissä yhteisvaikuttamistoimissa sikäli, kun rahaston sijoituskohteet sopivat vaikuttamistoimien kohderyhmiin. Näihin lukeutuu mm. Carbon Disclosure Project (CDP) -kampanja, jonka osana United Bankers muun muassa kannustaa yrityksiä läpinäkyvämpään raportointiin ilmasto- ja ympäristöasioissa sekä asettamaan toiminnalleen SBTi-aloitteen mukaiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Lisätietoja vaikuttamispolitiikoista ja vaikuttamistoimista: Vastuullinen sijoittaminen

 

l) Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

 

Rahaston tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta sijoittamalla uusiutuvan energian hankkeisiin, jotka edistävät kasvihuonekaasupäästövähenemiä. Tästä syystä rahastolla ei ole vertailuindeksiä, eikä rahastolle ole saatavilla (EU) 2016/1011 3 artiklan 23 a alakohdassa tarkoitettua ilmastosiirtymää koskevaa EU:n vertailuarvoa tai kyseisen asetuksen 3 artiklan 23 b alakohdassa tarkoitettua Pariisin sopimuksen mukaista EU:n vertailuarvoa. Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden mukaisuus varmistetaan tässä rahastossa siten, että rahaston kestävät sijoitukset täyttävät EU:n luokittelujärjestelmän metsänhoitoa ja ilmastonmuutoksen hillintää koskevat kriteerit.

Liitteet

UB:n rahastot